Slider-Yen-Phong01
Slider-Yen-Phong-04
Slider-Yen-Phong-03
He-thong-GT-noi-bo

内部交通系统

通过一个同级交通交点及一条立交桥连接于十八号国路
工业区内部交通系统按照棋盘设计建设,保证工业土地和厂房交接便利
主干线宽度80米,分线宽度40米及22米

Tram-dien

电线系统

具有功率为3x 63MVA的110/22KV变压站提供国家电网的电源

Cap-thoat-nuoc

共排水系统

供水
具有供水厂功率为30,000立方米/日夜 (地水源以及球江水源)。
供水管管道直径为D150mm-D400mm, 管道埋设平均深度为0.9 – 1.5米

 

排水
雨水及污水排除系统分别建造
雨水排管直径:D800 mm – D1250 mm,排水方式:自排

污水和废物处理

KCN Yên Phong cũng như các KCN khác của Vigalcera đều được phát triển theo xu hướng xanh, tiết kiệm năng lượng và an toàn. Đây là một trong những KCN đầu tiên có trạm xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ tái chế, tận thu, tái sử dụng, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Nhà máy xử lý chất thải rắn có công suất 50tấn/ngày, góp phần xử lý toàn bộ rác thải của KCN Yên Phong cũng như các KCN khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Tiên Sơn, Quế Võ…)

Vien-thong

通讯、网络

容量达4,000门的卫星自动电话交换机,通讯网络达到国际标准,保证满足工业区企业国内、国际电信服务